كاتچينها 25 تا 35 درصد از وزن خشك چاي سبز را در بر ميگيرند . ويژگيهاي زيستي چاي مانند خاصيت آنتي اكسيداني

نمایش یک نتیجه